Grønne løsninger til kommuner

Grønne løsninger til kommuner

Solum Gruppen tilbyder kommuner at indgå i et samarbejde om cirkulær økonomi


Der kan ligge mange gevinster i at tænke kommunen ind i cirkulær økonomi. Hele idéen er selvsagt at eksisterende ressourcer kan genanvendes igen og igen og ofte med en højere

genbrugsværdi. F.eks. blade og grene der bliver til nye vækstmedier, byggeaffald der kan genbruges på byggepladserne og madaffald der bliver til gas, el, varme og gødning til nye fødevarer. 


Solum Gruppen har fokus på at udvikle løsninger og produkter, der giver værdi uden at belaste miljøet og tære på jordens ressourcer. Vores mål er at blive en 100 % cirkulær virksomhed og udbygge samarbejdet med kommuner der vil samme vej. 


Vi samarbejder allerede med en lang række kommuner med forskellige ydelser lige fra affaldshåndtering til klimatilpasning og græspleje og alene via Vestforbrændingen modtager Solum Gruppen affald fra 19 kommuner til miljøforarbejdning til nye ressourcer.


Det affald og de restprodukter vi modtager indgår i en cyklus til nye ressourcer som f.eks. energi, vækstmedier og gødning til nye afgrøder. I bredeste forstand en værdiskabende proces, hvor de nye ressourcer kan leveres retur til borgerne.


Som en af de få miljøvirksomheder, har Solum Gruppen stor markedsindsigt og kan give fuld dokumentation på processerne og logistikken. Vi giver sikkerhed for at affaldet lander der hvor det er aftalt og med den %-genanvendelse og genbrug som står i kontrakten. Et samarbejde med Solum Gruppen sikrer langvarige cirkulære og dokumenterbare afsætningsløsninger.


Fra affald til nye ressourcer

Der er mange gode grunde til at sikre sig at affald og restprodukter håndteres korrekt og i størst muligt omfang kan indgå i cirkulær økonomi.


De tre typer affald som Solum Gruppen modtager gennemgår alle en grundig sortering for at indgå i en cirkulær genanvendelse.


Have-/parkaffald sorteres, neddeles og indgår i en produktionsproces til vækstmedier og biomasse til ny energi.


Erhvervs- og bygningsaffald, som f.eks. rent træ, nedrivningstræ, beton og brokker, metal, plast, sorteres og genanvendes f.eks. på byggepladser og ved anlægsarbejder.


Organisk affald og bionedbrydeligt plast forarbejdes til biogas og gødning til landbruget.


Pas godt på naturen

Passer vi godt på miljøet får vi en masse forærende. Naturområder, parker og grønnere byer giver os livskvalitet, men også en løbende forsyning af nye værdifulde ressourcer.


Solum Gruppen leverer vækst- og anlægsprodukter til haver, parker, idrætsbaner m.m. og tilbyder naturpleje som f.eks. slåning, skovning og oprensning af småsøer.


Vi etablerer stier og veje, samt publikumsfaciliteter, såsom shelters og gangbroer og anlægger vilde blomsterbede for forbedring af diversiteten af insekter.


Vores græsplejeafdeling er specialister i omlægning, nyanlæg og pleje af græsarealer i parker og på golfbaner og idrætsanlæg.


Restprodukterne fra naturplejen er ressourcer der kan genanvendes til vækstmedier og biomasse.


Unik teknologi til biogas og gødning

Biovækst og Aikan er begge miljøtech virksomheder og en del af Solum Gruppen.


Biovækst er et integreret biogas- og kompostanlæg til modtagelse af madaffald, spildevandsslam, gylle og andre organiske overskudsprodukter, som gennem en unik proces omdannes til biogas og gødningskompost. Teknologien er udviklet af Aikan som står for projektering og salg af teknologien i både ind- og udland.


Kartoffelskræller og madrester er fulde af energi og næringsstoffer. Fordi det organiske affald indeholder mellem 70 og 80 % vand, har det ringe brændværdi. På Biovækst-anlægget omdanner vi i stedet affaldet til miljørigtig biogas og kompost fuld af næring.


Som eksempel kan nævnes at 1. ton organisk dagrenovation kan omdannes til ca. 80 m3 biogas (70+ % metan) og 350 kg stabiliseret og hygiejniseret gødningskompost.